0
Spacer

THE RENTAL
REVOLUTION

Gebruiksvoorwaarden
van de huurdienst
Spacer
Spacer

ALGEMENE INFORMATIE


Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de Huurdienst (hierna de “Diensten”) van bepaalde producten onder het handelsmerk “Essentiel” of “Essentiel Antwerp” (hierna de “Producten”).
Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de Diensten erkent de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.
De Diensten worden aangeboden door KADINE BV, met maatschappelijke zetel te Arenbergstraat 21, 2000 Antwerpen, België, en ondernemingsnummer BE 0437.697.256 (hierna “Kadine”).
Klanten die Producten wensen te huren van Kadine, onder de voorwaarden beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, worden hierna “Klant” genoemd. Kadine en de Klant worden individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd.
De huurovereenkomst kan naar wens van de Klant in het Nederlands of Engels worden afgesloten.
In geval van vragen of problemen met betrekking tot de Diensten, kan de Klant contact opnemen met één van de geselecteerde deelnemende winkels.


1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de Diensten die worden aangeboden door Kadine. Kadine verstrekt de Diensten vanuit België en de overeenkomst tussen de Partijen wordt geacht te zijn uitgevoerd in België.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die verhuurd worden in de geselecteerde winkels van Essentiel Antwerp in België, en hebben voorrang boven alle andere voorwaarden van Kadine. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gewijzigd mits de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kadine.


2. RECHTSBEKWAAMHEID EN AANVAARDING

Elke Klant die Producten van Kadine wenst te huren, moet daartoe rechtsbekwaam zijn of anders de Producten huren via zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Door het Bestelformulier te ondertekenen, erkent de Klant uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard.


3. HUURDIENST

De Diensten worden enkel aangeboden in de door Kadine geselecteerde winkels in België, voor bepaalde specifieke Producten en binnen een bepaalde periode, die te allen tijde door Kadine kan worden verlengd, zoals deze van tijd tot tijd door Kadine zullen worden meegedeeld.
Binnen deze periode kan de Klant zich tot één van de geselecteerde winkels wenden om gebruik te maken van de Diensten, en dit voor een specifieke termijn en prijs, zoals aangekondigd door Kadine.
De Producten waarvoor de Diensten worden aangeboden, zijn de producten zoals deze door Kadine te huur worden aangeboden. Het kan echter zijn dat bepaalde Producten niet beschikbaar zijn voor de periode dat de Klant deze wenst te huren en Kadine kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gehouden.
De Klant zal de gehuurde Producten terugbrengen naar dezelfde
geselecteerde winkel als die waar de Producten werden verhuurd.


4. RESERVATIE

De Klant zal in één van de geselecteerde Belgische winkels van de Diensten kunnen gebruikmaken door één of meerdere Producten te reserveren die voor een bepaalde specifieke termijn (de “Huurtermijn”) en bedrag (de “Huurprijs”) worden gehuurd.
Op het ogenblik dat de Klant overgaat tot het reserveren, komt een overeenkomst tot stand tussen de Partijen. De Partijen zullen hiertoe een bestelformulier tekenen (de “Overeenkomst”).
Op dat moment zal Kadine eveneens overgaan tot het blokkeren van een waarborg op de kredietkaart van de Klant, overeenkomstig de voorwaarden die verder in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.
Vanaf het ogenblik dat de Klant de Producten reserveert, is het recht op beëindiging van de Overeenkomst uitgesloten.


5. WAARBORG EN BETAALMETHODE

Op het moment van reservatie in de geselecteerde winkel zal Kadine op de kredietkaart van de Klant een waarborg blokkeren die gelijk is aan de retailprijs (de “Verkoopprijs”) van de gehuurde Producten. Hiermee verbindt de Klant zich tot het betalen van de Huurprijs en enige mogelijke vergoeding die de Klant verschuldigd zal zijn bij niet-nakoming van zijn/haar verplichtingen, zoals een vergoeding voor laattijdige inlevering of beschadiging van de Producten.
Indien de Klant de gehuurde Producten binnen de afgesproken Huurtermijn en zonder enige beschadiging terugbrengt, zal enkel de Huurprijs worden aangerekend en wordt het restbedrag van de waarborg onmiddellijk vrijgegeven door Kadine.
Kadine aanvaardt de volgende betaalmethoden:
— VISA
— Mastercard
De Klant verklaart dat hij/zij bevoegd is voor het uitvoeren van betalingen met een kredietkaart. Hij/zij verklaart eveneens dat het saldo op de betreffende kredietkaart toereikend is om de kosten van de transactie te dekken.
Kadine behoudt zich te allen tijde het recht voor om de uitvoering te weigeren van een bestelling van een Klant waarmee zij een geschil heeft (gehad) of die een vorige bestelling geheel of deels niet heeft betaald.


6. HUURPRIJS EN VERGOEDING VOOR LAATTIJDIGE INLEVERING

De Huurprijs is de prijs die op het bestelformulier staat vermeld, namelijk de prijs die van toepassing is bij het huren. De Huurprijs is afhankelijk van de Huurtermijn waarvoor de Klant de Producten huurt.
Indien de Klant de Producten niet binnen de overeengekomen Huurtermijn inlevert, zal Kadine de Klant een niet-terugbetaalbaar bedrag aanrekenen van €25 per dag vertraging en per gehuurd Product tot de Producten werden ingeleverd of tot dergelijke vergoedingen gelijk zijn aan de Verkoopprijs van de gehuurde Producten (de “Vergoeding voor laattijdige inlevering”).
De Klant machtigt Kadine (of een externe betalingsverwerker) hierbij onherroepelijk tot het in rekening brengen van een dergelijke niet-terugbetaalbare Vergoeding voor laattijdige inlevering.

7. ZORG, SCHADE EN VERLIES


De Klant zal de Producten als een normaal zorgvuldig persoon gebruiken. Tenzij gebreken worden vastgesteld wanneer de Klant de gehuurde Producten in ontvangst neemt, worden deze Producten onweerlegbaar beschouwd als gehuurd in perfecte staat.
Indien de Klant de Producten tijdens de Huurtermijn wenst te wassen, is dit enkel toegestaan volgens de wasvoorschriften die zijn aangegeven op het wasetiket van de gehuurde Producten. Indien de gehuurde Producten worden beschadigd door ze anders te wassen dan op het wasetiket staat aangeduid, is de Klant een vergoeding verschuldigd in overeenkomst met onderstaande bepalingen.
De Klant wordt aansprakelijk gehouden voor het verlies en/of de totale vernietiging van de gehuurde Producten, ook indien dit het gevolg is van diefstal. In onderhavig geval zal Kadine de waarborg ten belope van de Verkoopprijs van de gehuurde Producten inhouden als schadevergoeding.
Daarnaast wordt de Klant aansprakelijk geacht voor alle schade die niet valt onder het normale gebruik van de Producten, onder andere maar niet beperkt tot schade wegens opzettelijk wangedrag of nalatigheid van de Klant, schade door slijtage, transport of onjuist gebruik. Kadine zal na het beoordelen van de schade aan de gehuurde Producten het schadevergoedingsbedrag bepalen tot maximum het bedrag van de waarborg.
Bij schade aan de gehuurde Producten door normaal gebruik, die een bepaalde beperkte herstelling vereist, behoudt Kadine zich het recht voor om een vast bedrag van €20 aan te rekenen. Onder normaal gebruik wordt het volgende verstaan: losse draadjes of kleine haakjes in de kleding, kleine vlekken en losse of afgevallen knopen.
Klanten kunnen contact opnemen met de geselecteerde winkel indien ze vragen hebben over het voorgaande.


8. HYGIENE

Kadine stelt het welzijn en de veiligheid van Klanten voorop. Bijgevolg zullen de Producten na afloop van de Huurtermijn, nadat de Producten werden teruggebracht, grondig worden gereinigd en ontsmet om eventuele virussen, bacteriën en andere schadelijke stoffen aan de binnen- en buitenkant van elk kledingstuk te verwijderen.


9. EIGENDOM VAN DE PRODUCTEN

Kadine blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van de gehuurde Producten, en dus ook terwijl de gehuurde Producten in het bezit zijn van de Klant.


10. VERHUUR VOOR PRIVÉDOELEINDEN

De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en exclusief voorbehouden aan particulieren. De Producten mogen in geen geval worden gehuurd door professionele Klanten. De Producten worden uitsluitend te huur aangeboden in normale hoeveelheden die de gemiddelde klant bestelt. Kadine behoudt zich het recht voor om geen huurovereenkomst te sluiten indien er een aanwijzing is dat het om een professionele Klant gaat.


11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ten behoeve van deze bepaling betekent “Intellectuele Eigendomsrechten” het handelsmerk “Essentiel” of “Essentiel Antwerp” en alle rechten daarin en de auteursrechten, handelsmerken, ontwerp, kennis en geregistreerde domeinnamen. De Klant is zich bewust van deze Intellectuele Eigendomsrechten en verbindt zich ertoe deze te allen tijde na te leven.
Kadine is en blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele Eigendomsrechten.
Derhalve mag de Klant de Intellectuele Eigendomsrechten van Kadine niet kopiëren, publiceren, imiteren, exploiteren of gebruiken op enige andere manier en in enige andere vorm zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kadine. Deze toestemming moet schriftelijk worden verkregen tenzij Kadine een recht heeft verleend tot het delen van bepaalde aspecten van de Intellectuele Eigendomsrechten via sociale netwerken. In dergelijk geval beperkt de verlening van de rechten zich tot de specifieke elementen van de Intellectuele Eigendomsrechten zoals geïdentificeerd door Kadine en tot de gebruikswijzen en sociale netwerken waarvoor Kadine het delen van die rechten toelaat. De verlening van dergelijke rechten is in elk geval uitsluitend niet-exclusief.


12. AANSPRAKELIJKHEID

Kadine kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij bepaalde Producten niet kan verhuren omdat deze Producten niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar wil om, inclusief overmacht of wanneer een vorige Klant de Producten niet tijdig heeft teruggebracht.
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Kadine uit of beperkt deze met betrekking tot zaken waarbij het voor Kadine onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle geschillen tussen de Partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle vorderingen en geschillen die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht, met uitsluiting van elke andere (Belgische, buitenlandse of internationale) rechtskeuze of regels of bepalingen van het conflictenrecht waardoor de wetten van enige andere dan de Belgische jurisdictie van toepassing zijn


14. CONTACT EN KLACHTEN

Voor vragen of klachten betreffende hun gehuurde Producten kunnen Klanten steeds contact opnemen met de desbetreffende winkel waar zij de Producten hebben gehuurd.


15. OVERIGE

Kadine kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op Huurovereenkomsten die liepen op het ogenblik dat de Gebruiksvoorwaarden werden gewijzigd.
Als een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of deels ongeldig of niet-uitvoerbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.